SSK afholdt generalforsamling tirsdag den 5. marts. Der var 15 fremmødte medlemmer. Der var en livlig debat omkring udlejning af klubbens sommerhus på Sjællands Odde, Båden i Bagsværd Sø

samt om SSK´s hjemmeside. Referat er på vej. Da generalforsamlingen var afsluttet blev der hygget og spist dejligt smørrebrød.

Formanden aflagde beretning om året der gik i 2018. Beretningen kan ses nedenfor:

Formandens beretning for 2018:

Både:

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at båden i Arresø skulle opsiges på grund af den ringe brug af båden og for at spare på udgifterne til den. P.t. ligger båden hos formanden på hans hjemadresse, ind til en ny beslutning bliver taget vedr. bådens placering.

Båden i Bagsværd sø er i meget ringe stand, bl.a. pga. af hærværk og tidens tand. Hvis den skal kunne bruges af medlemmer fremover, kræver det at vi ofrer nogle penge og frivillige timer på at vedligeholde den.

Huset på Sjællands Odde:

Huset har i 2018 været udlejet flere dage end i 2017, hvilken er meget positivt.  Lars vil komme ind på økonomien vedr. huset under regnskaberne.

Når huset bliver lejet mere ud, kræver det også mere vedligeholdelse af huset.  Bestyrelsen vil endnu engang takke Ulrik Wentzel, Benny Valente, Christian Street samt Anders Hjemsted for at deltage i arbejdsdagen på Odden sammen med bestyrelsen. Det er en stor opgave og det betyder meget at der bliver bakket op omkring den fra medlemmernes side.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Michael Petersen og Lars Remtoft for at stå for udlejningen og betalingen vedr. huset. Uden jeres indsats ville det ikke kunne lade sig gøre.

Klubture:

Klubben har i 2018 haft 6 endags ture samt 3 weekend tur på kysten.

Vi har hjemtaget 18 havørred over målet. Det er en del under sidste års fangster, hvor vi på klub ture fangede 50 havørred over målet.

Formodentlig skyldes en del af det magre resultat, at vi på weekendturen til Møn i marts var så uheldige at ramme en weekend med 22 sek. meter fra øst samt snestorm, hvilket betød at vi for første gang nogensinde tog hjem før tid.

Største hjemtaget blanke havørred i 2018 er på 1,5 kg. Det skal dog bemærkes, at Bjarne Knudsen tog en farvet fiske tæt på 3 kg på jule turen.

Havture:

Jimmi Johansen har igen taget sig af hav turene i SSK.

Klub aftener:

Vi har på klub aftenerne i 2018 haft grill aftener, banko spil  og  foredrag.

Et spændende og godt besøgt foredrag af Jimmi Johansen om tun fiskeri. Der blev vist film og billeder fra tun fiskeri i Kroatien og Danmark fanget af Søren Kjærgaard og Jimmi Johansen . I sær de store tun, som de fanget i Danmark trak stor opmærksomhed.

Ligeledes var der stor opmærksom hed omkring det grej, de bruger til tun fiskeri som Jimmi havde taget med.

 

Banko spillet:

Igen i 2018 var der fuldt hus til årets banko spil, jeg vil gerne takke vores altid villige sponsorer for hjælpen til, at vi kan gennemføre dette arrangement. Uden deres støtte vil vi ikke kunne gennemføre det.

Følgende sponsorer skal havde tak:

Steens Fiskegrej

Sport Dres

Hvidovre Sport

Danske Bank

Medlem Michael Larsen

Morten Iversen Vin

Sociale medier:

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at klubbens facebook  gruppe skulle ændres fra ” privat indstilling” til åben.  Dette tiltag i håb om, at det kunne tiltrække nogle flere medlemmer.  Det ser desværre ikke ud til at havde haft den ønskede virkning, idet medlemstallet er faldet en smule.

Jubilæum 2018:

Thorkild F Jensen havde i 2018 25 års jubilæum i SSK.

Jeg vil afslutte formandens beretning med en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i årets løb.

Steen Lange Jensen

Formand